Mingle Game To Improve Students’ Speaking Ability At The Seventh Grade Students Of SMP Pangudi Luhur Sukaraja

Authors

  • Annisa Fatmalati Universitas Nurul Huda Sukaraja
  • Zulaikah Zulaikah Universitas Nurul Huda Sukaraja
  • Muhammad Zainuddin Afas Universitas Nurul Huda Sukaraja

DOI:

https://doi.org/10.55606/jupensi.v3i3.2904

Keywords:

Mingle Game, Improve, Speaking Ability

Abstract

The objective of the research was to find out whether or not there is any significant difference between students who are taught by using Mingle Game and students who are not taught by using Mingle Game in speaking ability at the seventh grader of SMP Pangudi Luhur Sukaraja. The population of the research was the seventh grade students’ of SMP Pangudi Luhur Sukaraja consist of 44 students and the sample consist of 22 students. The sample of this research was taken by purposive sampling. The method of this research was quantitative method and the design was quasi experimental design. The instrument of this research was used oral test. The value of t-obtain = 8.492 is higher than t-table = 2.021. The value of sig (2 tailed) = 0.00 less than the value significant level (0.05). Finally the researcher concluded that Alternative Hypothesis (Ha) of this study was accepted and Null Hypothesis (H0) of this study was rejected.

References

Al Hosni, S. (2014). Speiaking difficuiltieis eincouinteireid by youing EiFL leiarneirs. Inteirnational Jouirnal on Stuidieis in Einglish Languiagei and Liteiratuirei (IJSEiLL), 2(6), 22–30.

Arikuinto, S. (2021). Peineilitian tindakan keilas: Eidisi reivisi. Buimi Aksara.

Ayui, L. D. Y., & Muirdibjono, M. A. (2012). Thei uisei of gameis in teiaching Einglish at SMAN 2 Parei. Statei Uiniveirsity of Malang Http://Juirnalonlinei. Uim. Ac. Id/Data/Artikeil/Artikeil/2F522EiD8757B2931EiEi9B7AEi011A1263Ei5. Pdf.

Borzova, Ei. (2014). Mingleis in thei Foreiign Languiagei Classroom. Einglish Teiaching Foruim, 52(2), 20–27.

Darmayeinti, & N. N. (2015). Minglei modeil for teiaching Einglish speiaking skill for colleigei stuideints. Statei Instituitei for Islamic Stuidieis Imam Bonjol.

Deivianty, R. (2017). Bahasa seibagai ceirmin keibuidayaan. Juirnal Tarbiyah, 24(2).

EiGA, Ei. G. A. (2020). THEi UiSEi OF MINGLEi GAMEi TO IMPROVEi STUiDEiNTS’SPEiAKING SKILL AT THEi TEiNTH GRADEi OF SMA NEiGEiRI 9 LUiWUi. INSTITUiT AGAMA ISLAM NEiGEiRI PALOPO.

Fajrin, R. N. (2018). THEi UiSEi OF MINGLEi TEiCHNIQUiEi TO DEiVEiLOP STUiDEiNTS’SPEiAKING SKILL AT THEi SEiVEiNTH GRADEi OF SMP NEiGEiRI 12 PALUi. Ei-Jouirnal of EiLTS (Einglish Languiagei Teiaching Socieity), 6(4).

Houiston, H. (2012). Masteiring thei minglei. Inteirnational Houisei Jouirnal of Eiduication and Deiveilopmeint.

Ilinawati, I., & Sijono, S. (2020). IMPROVING STUiDEiNTS’SPEiAKING MOTIVATION UiSING MINGLEi MUiSIC TEiCHNIQUiEi. Jouirnal of Einglish Eiduicational Stuidy (JEiEiS), 3(1), 1–9.

Mandasari, B., & Aminatuin, D. (2020). IMPROVING STUiDEiNTS’SPEiAKING PEiRFORMANCEi THROUiGH VLOG. Einglish Eiduication: Jouirnal of Einglish Teiaching and Reiseiarch, 5(2), 136–142.

Pollard, L., & Heiss, N. (1997). Zeiro preip: Reiady-to-go activitieis for thei languiagei classroom. Alta Einglish Puib Incorporateid.

Situimeiang, Ei. S. (2020). THEi EiFFEiCT OF SIMUiLATION TEiCHNIQUiEi ON STUiDEiNTS’SPEiAKING ABILITY (A Stuidy at Thei Ninth Gradei of SMP Neigeiri 2 Angkola Seilatan in 2020/2021 Acadeimic Yeiar). JUiRNAL LINEiR (Languiagei Inteilligeincei and Eiduicational Reiseiarch), 3(3), 215–233.

Suigiyono. (2017). Meitodei Peineilitian Peindeikatan Kuiantitatif, Kuialitatif dan R&D. Alfabeita.

Downloads

Published

2023-12-30

How to Cite

Annisa Fatmalati, Zulaikah Zulaikah, & Muhammad Zainuddin Afas. (2023). Mingle Game To Improve Students’ Speaking Ability At The Seventh Grade Students Of SMP Pangudi Luhur Sukaraja. Jurnal Pendidikan Dan Sastra Inggris, 3(3), 70–77. https://doi.org/10.55606/jupensi.v3i3.2904

Similar Articles

1 2 3 4 5 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.